Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38077
Title: Xác định hàm lượng vết selen và asen trong ốc ở Hồ Tây (Hà Nội) bằng phương pháp von - ampe hòa tan : Luận văn ThS. Hoá học: 60 44 29
Authors: Hoàng, Thọ Tín, người hướng dẫn
Hoàng, Châu Thiện
Keywords: Selen;Asen;Ốc;Hồ Tây;Hoá phân tích;Phương pháp Von-Ampe hoà tan
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Hoá phân tích -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khảo sát xây dựng quy trình phân tích selen và asen theo phương pháp Von-Ampe hoà tan catot. Khảo sát các điều kiện tối ưu và sự ảnh hưởng của các tác nhân khác đến việc phân tích hàm lượng selen và asen. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng selen và as (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38077
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000023_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.