Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38078
Title: Nghiên cứu xác định terpin hydrat và paracetamol trong một số dược phẩm bằng phương pháp trắc quang : Luận văn ThS. Hoá học: 60 44 29
Authors: Hoàng, Thọ Tín, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Đồng
Keywords: Dược phẩm;Paracetamol;Terpin hydrat;Phương pháp trắc quang;Hoá phân tích
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 95 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Hoá phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PARACETAMOL: Đặc điểm và tính chất vật lý của Paracetamol; Tính chất dược học của Paracetamol; Vai trò và ứng dụng của Paracetamol; Sự tương tác của Paracetamol với các loại thuốc; Một số phương pháp xác định Paracetamol. NGHIÊN CỨU XÁC (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38078
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000022_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.