Các đặc điểm tổn thương của tế bào ở máu ngoại vi và trong tủy sinh máu ở bệnh nhân rối loạn sinh tủy thể có blast : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38079Các đặc điểm tổn thương của tế bào ở máu ngoại vi và trong tủy sinh máu ở bệnh nhân rối loạn sinh tủy thể có blast : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38079