Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38079
Title: Các đặc điểm tổn thương của tế bào ở máu ngoại vi và trong tủy sinh máu ở bệnh nhân rối loạn sinh tủy thể có blast : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Ngô, Giang Liên , người hướng dẫn
Trần, Thị Thơ
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Rối loạn sinh tủy;Tế bào;Máu ngoại vi
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 60 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu tỷ lệ nhóm bệnh nhân hội chứng rối loạn sinh tủy thể có blast (có tế bào non ác tính) theo xếp loại Tổ chức Y tế thế giới - WHO 2001. Nghiên cứu đặc điểm tế bào sinh máu (qua huyết đồ, tủy đồ, sinh thiết tủy xương) của bệnh nhân HCRLST nguyên ph (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38079
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001040_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.