Nghiên cứu một số đặc điểm tế bào máu, tủy xương, nhiễm sắc thể và protein protein bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho : Luận án TS. Sinh học: 60 42 30 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38081Nghiên cứu một số đặc điểm tế bào máu, tủy xương, nhiễm sắc thể và protein protein bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho : Luận án TS. Sinh học: 60 42 30 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38081