Tội "làm nhục người khác" theo Luật Hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3811Tội "làm nhục người khác" theo Luật Hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3811