Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38278
Title: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Văn Thắng , người hướng dẫn
Trần, Thị Hạnh Trang
Keywords: Khoa học môi trường;Biến đổi khí hậu;Vùng ven biển;Nghệ An
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về biến đổi khí hậu. Khái quát về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An. Khảo sát hiện trạng dân cư và lao động vùng ven biển Nghệ An. Trình bày đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu. Đưa ra một số (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38278
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000262.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.