Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3829
Title: Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của quản trị rủi ro tới giá trị doanh nghiệp
Authors: Trịnh, Thị Phan Lan
Keywords: Rủi ro tài chính;quản trị rủi ro tài chính;giá trị doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 1-9
Series/Report no.: Tập 31, số 3;
Abstract: Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị rủi ro doanh nghiệp đối với giá trị doanh nghiệp thông qua việc khảo sát các nghiên cứu trong quá khứ. Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, quản trị rủi ro có tác động tích cực tới giá trị của các doanh nghiệp; tuy nhiên, vẫn có một số nghiên cứu cho thấy giá trị doanh nghiệp giảm hoặc không tăng dưới tác động của quản trị rủi ro. Điều này được lý giải là do một số nguyên nhân như: sự khác nhau về quy mô, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng kinh doanh, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, tỷ lệ phân chia cổ tức của doanh nghiệp… Dựa vào kết quả khảo sát, bài viết đề xuất một mô hình nghiên cứu nhằm đo lường tác động của quản trị rủi ro đối với giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3829
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 161.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.