Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38506
Title: Khảo sát sự có mặt của hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong nước sông hồ khu vực Hà Nội và đánh giá nguy cơ rủi ro tới hệ thủy sinh vật : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Authors: Phạm, Hùng Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38506
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002936.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.