Khảo sát sự có mặt của hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong nước sông hồ khu vực Hà Nội và đánh giá nguy cơ rủi ro tới hệ thủy sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38506Khảo sát sự có mặt của hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong nước sông hồ khu vực Hà Nội và đánh giá nguy cơ rủi ro tới hệ thủy sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38506