Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38542
Title: Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04
Authors: Hoàng, Hữu Như, Người hướng dẫn
Lê, Ngọc Bường
Keywords: Thống kê;Xác suất
Issue Date: 1987
Publisher: ĐHTHHN
Abstract: Luận án PTS. Khoa học Xác suất Thống kê -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987
127 tr
Tác giả đã áp dụng lí thuyết thống kê đủ khắc phục một số hạn chế trong lí thuyết tiệm cận đủ, đồng thời đưa ra được một số kết luận mới về các độ đo xác suất, sử dụng công cụ của lí thuyết độ đo, lí thuyết giải tích hàm và hàm phức, trình bày những kết qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38542
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00002_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.