Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38553
Title: Đánh giá phân hạng đất nhằm đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03
Authors: Phạm, Thị Phin , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38553
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002624.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.