Đánh giá phân hạng đất nhằm đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38553Đánh giá phân hạng đất nhằm đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38553