Infimum của phổ của toán tử Laplace-Beltrami trên miền giả lồi bị chặn với Metric Bergman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38616Infimum của phổ của toán tử Laplace-Beltrami trên miền giả lồi bị chặn với Metric Bergman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38616