Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38617
Title: Phân loại các hệ phương trình trong toán học phổ thông : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Lê, Văn Lưu
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38617
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002586.pdf
  • Description : 
  • Size : 534.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.