Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39131
Title: Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01
Authors: Nguyễn, Trung Thành , người hướng dẫn
Phan, Kế Lộc, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Thực vật học: 60 42 01 11 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39131
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003169.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.