Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt Nam
Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt Nam