Các định lý giới hạn cho Martingale

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327Các định lý giới hạn cho Martingale

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327