Đánh giá lượng mưa dự báo của mô hình GSM trong điều kiện xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39450Đánh giá lượng mưa dự báo của mô hình GSM trong điều kiện xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39450