Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39450
Title: Đánh giá lượng mưa dự báo của mô hình GSM trong điều kiện xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02
Authors: Lương, Tuấn Minh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 72 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học: 60 44 02 22 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39450
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003068.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.