Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3949Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3949