Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Lân Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:43Z-
dc.date.available2017-05-17T07:23:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.degreecode01050002541-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623-
dc.description.abstractLuận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.subjectVi sinh vật-
dc.titleNghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002541.pdf
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Lân Dũng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:23:43Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.degreecode01050002541-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623-
  dc.description.abstractLuận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.subjectVi sinh vật-
  dc.titleNghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002541.pdf
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF