Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39633Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39633