Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Song Tùng
Keywords: Chất thải rắn;Nông nghiệp;Môi trường đất;Xử lý chất thải;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 151 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001645.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.