Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột Titan Đioxit kích thước nano được biến tính bạc : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39648Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột Titan Đioxit kích thước nano được biến tính bạc : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39648