Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3966Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3966