Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39706Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39706