Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39786
Title: Giới thiệu về tập ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Authors: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn
Trần, Thị Hải Lý
Keywords: Toán học;Lý thuyết xác suất;Thống kê toán học;Tập ngẫu nhiên
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất mà ta cần đến để thảo luận về các tập ngẫu nhiên trong các chương sau, đồng thời cung cấp một vài trường hợp trong thống kê mà trên đó các tập ngẫu nhiên xuất hiện một cách tự nhiên, đó là: Kế hoạch l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39786
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001152.pdf
  • Description : 
  • Size : 595.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.