A cross-cultural communication study on joking between friends and relatives in Vietnamese and English cultures = Nghiên cứu giao tiếp giao văn hóa về hành động nói đùa giữa bạn bè vả người thân trong hai nền văn hóa Việt và văn hóa Anh. M.A Thesis Lingui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40075A cross-cultural communication study on joking between friends and relatives in Vietnamese and English cultures = Nghiên cứu giao tiếp giao văn hóa về hành động nói đùa giữa bạn bè vả người thân trong hai nền văn hóa Việt và văn hóa Anh. M.A Thesis Lingui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40075