A study on similes used in the novel David Copperfield by Charles Dickens = Nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết David Copperfield của Charles Dickens. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40076A study on similes used in the novel David Copperfield by Charles Dickens = Nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết David Copperfield của Charles Dickens. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40076