A contrastive study of the verb go" in English and "đi" in Vietnamese - a perspective of embodiment in cognitive linguistics = Nghiên cứu đối chiếu động từ "go" trong tiếng Anh với động từ "đi" trong tiếng Việt: áp dụng tính hiện thân trong ngôn ngữ học t
A contrastive study of the verb go" in English and "đi" in Vietnamese - a perspective of embodiment in cognitive linguistics = Nghiên cứu đối chiếu động từ "go" trong tiếng Anh với động từ "đi" trong tiếng Việt: áp dụng tính hiện thân trong ngôn ngữ học t