Designing exercises on coherence and Coherence and Cohesion on the the basis of IELTS model essays and experimenting them in teaching and learning IELTS writing = Thiết kế bài tập về tính mạch lạc và liên kết dựa trên các bài luận IELTS mẫu và nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40079Designing exercises on coherence and Coherence and Cohesion on the the basis of IELTS model essays and experimenting them in teaching and learning IELTS writing = Thiết kế bài tập về tính mạch lạc và liên kết dựa trên các bài luận IELTS mẫu và nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40079