Politeness strategies employed in salary negotiation by Vietnamese and Anglophone females in multi - cultural workplace in Vietnam = Chiến lược lịch sự áp dụng trong đàm phán lương của nữ người Việt Nam và nữ các nước nói tiếng Anh trong môi trường làm vi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40080Politeness strategies employed in salary negotiation by Vietnamese and Anglophone females in multi - cultural workplace in Vietnam = Chiến lược lịch sự áp dụng trong đàm phán lương của nữ người Việt Nam và nữ các nước nói tiếng Anh trong môi trường làm vi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40080