An analysis of lexical cohesion of English and Vietnamese economic news discourse = Phân tích các phương tiện liên kết từ vựng trong diễn ngôn tin kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40091An analysis of lexical cohesion of English and Vietnamese economic news discourse = Phân tích các phương tiện liên kết từ vựng trong diễn ngôn tin kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40091