A contrastive analysis of syntactic structures employed in describing trends in English and Vietnamese business articles = Phân tích đối chiếu cấu trúc ngữ pháp dùng trong mô tả chiều hướng trong các bài báo thương mại tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40093A contrastive analysis of syntactic structures employed in describing trends in English and Vietnamese business articles = Phân tích đối chiếu cấu trúc ngữ pháp dùng trong mô tả chiều hướng trong các bài báo thương mại tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40093