Telephone conversation openings in English and Vietnamese (from a language - cultural perspective) = Mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40094Telephone conversation openings in English and Vietnamese (from a language - cultural perspective) = Mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40094