Typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life: a contrastive analysis = Phân tích đối chiếu các đặc điểm văn hóa điển hình trong các truyện ngụ ngôn tiếng Anh và tiếng Việt nói về triết lý cuộc sống. M.A Thesis Lingui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40098Typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life: a contrastive analysis = Phân tích đối chiếu các đặc điểm văn hóa điển hình trong các truyện ngụ ngôn tiếng Anh và tiếng Việt nói về triết lý cuộc sống. M.A Thesis Lingui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40098