An analysis of clause expansion in Two thanksgiving day gentlemen" based on systemic functional grammar and suggestions for teaching writing = Phân tích về cú mở rộng trong tác phẩm "Hai quý ông trong ngày lễ tạ ơn" dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng h

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40100An analysis of clause expansion in Two thanksgiving day gentlemen" based on systemic functional grammar and suggestions for teaching writing = Phân tích về cú mở rộng trong tác phẩm "Hai quý ông trong ngày lễ tạ ơn" dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng h

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40100