A comparative study of idiomatic expressions containing the word eye" in English and Vietnamese equivalents = So sánh đối chiếu những thành ngữ có chứa từ "Mắt" trong tiếng Anh với những thành ngữ tương đương trong tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40108A comparative study of idiomatic expressions containing the word eye" in English and Vietnamese equivalents = So sánh đối chiếu những thành ngữ có chứa từ "Mắt" trong tiếng Anh với những thành ngữ tương đương trong tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40108