A critical discourse analysis of medicine products advertisements in New Zealand = Phân tích diễn ngôn phê phán các quảng cáo dược phẩm ở New Zealand . M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41205A critical discourse analysis of medicine products advertisements in New Zealand = Phân tích diễn ngôn phê phán các quảng cáo dược phẩm ở New Zealand . M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41205