CONCEPTUAL METAPHOR DENOTING “ECONOMY” AS “HUMAN BODY” IN NYTIMES.COM AND FICA.VN (2013)” = Ẩn dụ ý niệm biểu hiện kinh tế" được dùng như "cơ thể con người" trong báo nytimes.com và fica.vn (2013) .M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41206CONCEPTUAL METAPHOR DENOTING “ECONOMY” AS “HUMAN BODY” IN NYTIMES.COM AND FICA.VN (2013)” = Ẩn dụ ý niệm biểu hiện kinh tế" được dùng như "cơ thể con người" trong báo nytimes.com và fica.vn (2013) .M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41206