Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4131
Title: Thực trạng bạo hành đối với người cao tuổi trong gia đình đô thị hiện nay (nghiên cứu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
Authors: Phạm, Thị Oanh
Keywords: Công tác xã hội;Ngược đãi người cao tuổi
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4131
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luan van R.pdf
  • Description : 
  • Size : 686.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.