Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537
Title: Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Trần
Keywords: Anten;Thiết kế;Mô phỏng;Mạng Wi-Fi;Ứng dụng;Kỹ thuật viễn thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Công nghệ
Abstract: 67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật viễn thông: 60 52 02 08 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007367.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.