Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41612
Title: Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng viễn thông Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Nguyễn, Ngọc Cương
Keywords: Kỹ thuật truyền thông;Mạng truyền thông;Hệ đa phương tiện;Viễn thông
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, N. C. (2012). Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng viễn thông Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Xu hướng hội tụ mạng viễn thông, lợi ích mà IMS mang lại, tiến trình chuẩn hóa IMS của 3GPP. Phần tiếp theo nghiên cứu về các yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống mạng và kiến trúc IMS, các khối chức năng, các thực thể liên quan trong kiến trúc IMS. C (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41612
Language: vi
Format Extent: 100 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001323_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.