Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41621
Title: Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa trong mạng GSM
Authors: Nguyễn, Duy Bảo
Trần, Thị Hương Trà
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng di động;Mạng truyền thông;Phương pháp tối ưu hóa
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trần, T. H. T. (2011). Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa trong mạng GSM. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu chung về lịch sử phát triển và cấu trúc địa lý của mạng GSM. Nghiên cứu đặc trưng của đường truyền vô tuyến và các chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng mạng GSM. Đưa ra phương pháp tối ưu hóa trong mạng GSM dựa trên thống kê OMC và phương pháp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41621
Language: vi
Format Extent: 85 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000763_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.