Truyền hình số thế hệ 2 (DVB-S2) dùng mã LDPC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41631Truyền hình số thế hệ 2 (DVB-S2) dùng mã LDPC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41631