Nghiên cứu các dịch vụ mới và phương án áp dụng cho mạng di động VINAPHONE

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41677Nghiên cứu các dịch vụ mới và phương án áp dụng cho mạng di động VINAPHONE

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41677