Nghiên cứu công nghệ MPLS trong việc di trú mạng dùng riêng Bộ Công an sang mạng thế hệ mới (NGN)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41678Nghiên cứu công nghệ MPLS trong việc di trú mạng dùng riêng Bộ Công an sang mạng thế hệ mới (NGN)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41678