Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41678
Title: Nghiên cứu công nghệ MPLS trong việc di trú mạng dùng riêng Bộ Công an sang mạng thế hệ mới (NGN) : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thanh Huệ
Keywords: Bộ Công an;Chuyển mạch nhãn;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử;Mạng thế hệ mới
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 62 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày những nguyên tắc di trú lên mạng NGN, trong đó tập trung phân tích các khái niệm, định nghĩa, những đặc điểm, những yêu cầu đối với NGN và cấu trúc mạng NGN. Nghiên cứu một số công nghệ chuyển mạch gói cho mạng lõi và các vấn đề liên quan đến QoS (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41678
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02487_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.