Nghiên cứu công nghệ EDGE và ứng dụng trong mạng thông tin di động MobiFone

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41680Nghiên cứu công nghệ EDGE và ứng dụng trong mạng thông tin di động MobiFone

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41680