Công nghệ WiMAX và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41681Công nghệ WiMAX và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41681