Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41683
Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo lường và phân tích tín hiệu số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang, người hướng dẫn
Đặng, Trần Chiến
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Kỹ thuật đo lường;Tín hiệu số;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý thuyết về phân tích tín hiệu số, tập trung vào 4 phương pháp phân tích tín hiệu số được dùng phổ biến hiện nay là phân tích dạng xung, phân tích mẫu mắt tín hiệu, phân tích phổ và phân tích vector tín hiệu điều chế số. Trình bày quy trìn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41683
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02441_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.