Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41684
Title: Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Phương
Keywords: Bộ chuyển đổi số;Công nghệ bán dẫn;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 164 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nêu vị trí, vai trò, các thông số của bộ chuyển đổi số - tương tự. Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động, các ưu nhược điểm của các kiến trúc của bộ chuyển đổi số - tương tự. Tổng quan về công nghệ CMOS, đó là các quy trình sản xuất bán dẫn, cấu trúc và ngu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41684
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02440_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.