Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41684Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41684