Truyền hình số có độ phân giải cao HDTV và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41685Truyền hình số có độ phân giải cao HDTV và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41685