Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41687
Title: Giải pháp QoS trong mạng NGN : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Lý, Thị Điệp
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng thế hệ sau;Mạng truy nhập
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Khái quát về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, các giải pháp kỹ thuật trong NGN (Next Generation Network : Mạng thế thệ sau). Xem xét việc xây dựng các giao thức mới để hỗ trợ QoS trên nền IP cũ để đưa ra các giải pháp cung cấp QoS cho lớp mạng lõi. Trình bày h (...)
Electronic Resources
95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41687
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02437_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.