Giải pháp QoS trong mạng NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41687Giải pháp QoS trong mạng NGN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41687