Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41688Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41688