Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41688
Title: Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Vương, Đạo Vy, người hướng dẫn
Ngô, Đức Nghị
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng cảm nhận không dây
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 99 tr. + CR-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu một cách tổng quan về WSN (Wireless Sensor Network: Mạng cảm nhận không dây), các ứng dụng của WSN và đưa ra những tiêu chí đánh giá cho WSN cũng như tiêu chí đánh giá một nút mạng cảm nhận. Trình bày các thủ tục thâm nhập môi trường: đó là các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41688
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02436_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.